Реализиран проект Креативни работилници по Конкурсот за финансирање на проекти од областа на креативните индустрии на Министерство за Култура на Р. Македонија -  ...
Занаетчиска комора Скопје со финансиска подршка од Министерството за Култура на Р. Македонија реализираше проект Креативни работилници преку кој се реализираа неколку работилници

повеќе...

Соопштение - ЈАВЕН ПОВИК - Субвенционирање на автентични занаети -  ...
За субвенционирање на занаетчии, Проект-поддршка на автентични занаети
повеќе...

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА ТРДИЦИОНАЛНИТЕ ТУРСКИ РАКОТВОРБИ НА БАЛКАНОТ -  ...
Целта на Проектот е утврдување, ревитализација и развој на веќе исчезнатите или заборавените традицонални турски ракотворби на Балканот, за таа цел предвидена е реазлизација на професионални курсеви предводени од страна на експерти од определени области на традиционалните уметности.

повеќе...

Покана за тркалезна маса -  ...
Обврски на работодавачот според Законот за безбедност при работа
повеќе...

ДЕЛОВНИ СРЕДБИ ВО ГЕРМАНИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛ, МАШИНСТВО И МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА -  ...
од 25.10.2011 до 28.10.2011 година
повеќе...

Извештај за пилот проект за практична настава -  ...
Со потпишаниот меморандум за спроведување на пилот проект во врска со имплементацијата на Законот за стручно образование и обука, кој е потпишан од страна на Министерството за образование и обука, Центарот за стручно образование и обука, Ост Вест на ЗК Кобленц, Занаетчиска комора Скопје и Средното училиште на град Скопје СУГС “Димитар Влахов”, се изрази спремност од страна на сите потпишани страни да дадат свој придонес за имплементација на законот за стручно образование и обука.
повеќе...

ПРЕЗЕНТИРАНА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЗАНАЕТЧИСТВО 2012-2020 ГОДИНА -  ...
На ден 28.02.2011 година, во Клуб на Пратеници, Скопје беше презентирана Национална Стратегија за развој на занаетчиство 2012-2020 година изготвена од страна на Министерството за Економија на Р. Македонија со финансиска поддршка од Светска Банка (Проект за реформа на деловното опкружување и институционално зајакнување) обезбеди техничка помош за изготвување на нацрт Национална стратегија за занаетчиството и акционен план за развој на занаетчиство.
повеќе...

Стратегија за занаетчиство -  ...
На ден 01.06.2010 година во Занаетчиска Комора Скопје беше одржан состанок за стратегијата за занаетчиството со претставници- експерти од Занаетчиска Комора Кобленц Германија, и тоа: г-дин Глазер, г-дин Вајдман, г-дин Кат и г-ѓа др Евелина Парванова.
повеќе...