ИНСПЕКТОРИТЕ ГИ ЕДУЦИРААТ ЗАНАЕТЧИИТЕ за сторените недостатоци при работењето. -  ... повеќе...

Правилник за содржината и формата на договорите за практична обука (за организацијата на практичната обука во фирма/занаетчиски дуќан) -  ... повеќе...

Правилник за формата и содржината на договорите за практична обука -  ... повеќе...

Правилник за изменување на правилникот за определување на занаетчиски дејности кои задолжително се вршат во простории -  ... повеќе...

Правилник за структурата, организацијата и реализацијата на испитот за стручна оспособеност -  ... повеќе...

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот за верификација на работодавците за практична обука за учениците -  ... повеќе...

Правилник за изменување на правилникот за определување на дејностите кои можат да ги вршат занаетчиите -  ... повеќе...

Правилник за исполнување на минимални технички услови за вршење на занаетчиска дејност -  ... повеќе...

Правилник за изменување на правилникот за определување на занаетчиски дејности кои задолжително се вршат во простории -  ... повеќе...

Правилник за структурата, организацијата и реализацијата на мајсторскиот испит -  ... повеќе...