Законски измени -  ...
Почитувани колеги, членови, соработници Би сакале да ве информираме за примената на последните измени во неколку законски прописи. 1. Новини во законот за ДДВ 2. Новини во Законот за данок од добивка 3. Новини во законот за персонален данок на доход 4. Новини во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување 5. Новини во Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност
повеќе...

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ -  ...
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКАТА ДЕЈНОСТ
повеќе...

И н ф о р м ц и ј а: Паушално оданочување на самостојните вршители на дејност , Рок: 31. 12. 2010 -  ...
Вршител на самостојна дејност (занаетчија и др), кој не е во состојба да води деловни книги или на кого водењето на деловните книги му го отежнува вршењето на дејноста, има право да поднесе Барање за паушално плаќање на персоналниот данок на доход (образец “ПДД-П”) до УЈП и данокот на доход за 2011 година да го плаќа според паушално утврден нето приход.
повеќе...

Измени во Законот на данок на додадена вредност -  ...
Измени во Законот на данок на додадена вредност - Прагот за регистрација на правните лица како обврзници на ДДВ се зголемува од 1.300 000 на 2.000 000 денари, оваа измена ќе почне да се применува од 01.01.2011 година.
повеќе...

Закон за стручно образование и обука -  ... повеќе...

Закон за вршење на занаетчиска дејност -  ... повеќе...

Закон за вршење на занаетчиска дејност (пречистен текст) -  ... повеќе...

Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на занаетчиска дејност -  ... повеќе...

Закон за образование на возрасните -  ... повеќе...