И н ф о р м ц и ј а: Паушално оданочување на самостојните вршители на дејност , Рок: 31. 12. 2010 -

Почитувани,

И н ф о р м ц и ј а: Паушално одано
чување на самостојните врш
ители на дејност ,        Рок: 31. 12. 2010

САМОСТОЈНИТЕ ВРШИТЕЛИ НА ДЕЈНОСТ на кои водењето на деловни книги им го отежнува работењето можат да се ПРИЈАВАТ ЗА ПАУШАЛНО ОДАНОЧУВАЊ
Е

Вр
шител на самостојна дејност (занаетчија и др), кој не е во состојба да води деловни книги или на кого водењето на деловните книги му го отежнува вршењето на дејноста, има право да поднесе Барање за паушално плаќање на персоналниот данок на доход (образец “ПДД-П”) до УЈП и данокот на доход за 2011 година да го плаќа според пауш
ално утврден нето приход.

Услов за пау
шално оданочување за самостојните врш
ители на дејност

Правото за паушално оданочување за 2011 година, се остварува со поднесување на Барањ
е (“ПДД-П”) најдоцна до 31 декември 2010 година.

Исклу
чоци:


Паушално не може да се оданочуваат лицата:
1. што вршат трговска, угостителска и комисиона дејност (освен обврзникот кој врши трговска дејност исклучиво преку продаж
ни места на организирани зелени пазари);
2.
кои вработуваат други лица;
3. во чија дејност влож
иле други лица и
4. кои остваруваат нето годишен приход од вршење на дејност до две просечни годиш
ни плати.


Доколку се исполнети сите услови, УЈП на самостојниот вр
шител на дејност му го утврдува паушалниот нето-приход на кој се пресметува персоналниот данок на доход, притоа имајќи ги во предвид:


1. местото каде што се наоѓа деловната просторија;
2.
опременоста на деловната просторија;
3. пазарните услови во кои се врш
и дејноста;
4. површ
ината на деловната просторија;
5.
староста и способноста на обврзникот;
6. големината на нето-приходот на обврзникот, кој под исти или слични услови врши иста или слична дејност
 и
7.
други околности кои влијаат на остварувањето на добивката.

Промена на услови за паушално оданочувањ
е

Доколку во текот на 2011 година се изменил некој од условите за пау
шално оданочување, во наредната година, УЈП ке го задолж
и субјектот да води деловни книги.

Линк за симнува
ње на Образецот "PDD-P": http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/0149/PDD-P_Baraњe_za_pausalno_plakanje_na_personalniot_danok_od_dohod.pdfИскрени зимски поздрави,
Назад Испрати на пријател Печати