Барања -


Барање за времен престанок
Барање за бришење од евиденција на вршители на занаетчиска дејност
Барање за упис во евиденција на вршители на занаетчиска дејност
Барање за упис
Предлог за враќање во поранешна состојба со барање за усогласување
Барање за престанок
Барање за промена на адресни податоци
Барање за промена на главна дејност, промена на деловно седиште и промена на назив на фирма
Барање за промена на деловно седиште и бришење на работна просторија
Барање за промена на адреса на деловно седиште и отворање на работна просторија
Барање за промена на деловно седиште и промена на назив на фирма
Барање за промена на деловно седиште и промена на презиме
Барање за промена на деловно седиште
Барање за промена на назив на фирма и отворање на работна просторија
Барање за промена на назив на фирма
Барање за промена на лични податоци на занаетчијата
Барање за пренос на вршење на занаетчиска дејност
Барање за промена - проширување на занаетчиска дејност
Барање за промена - бришење на работна просторија и отворање на нова работна просторија
Барање за промена - бришење на работна просторија
Барање за промена - запишување на работна просторија
Известување за започнување со вршење на дејност
Пријава за исполнување на минимално технички услови за вршење на занаетчиска дејност

Назад Испрати на пријател Печати